Zpracování osobních údajů

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

 

Správcem osobních údajů je společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o., se sídlem Na Petřinách 1945/55, Praha 6 – Břevnov, 162 00; IČO: 27112926, vedená u Městského soudu pod č. C 97190.

 

Jaké osobní údaje společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Katalpa – výroba nábytku s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul nebo název obchodní firmy včetně dodatku obchodního jména adresa, IČO, DIČ, telefon, email.

 

K jakým účelům společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Katalpa – výroba nábytku s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

 

Jak dlouho společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. údaje zpracovává?

Katalpa – výroba nábytku s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se společností Katalpa – výroba nábytku s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

 

Musíme osobní údaje společnosti Katalpa – výroba nábytku s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se společností Katalpa – výroba nábytku s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služeb poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o občana nebo podnikající fyzickou osobu či název obchodní firmy včetně dodatku obchodního jména, IČO, DIČ, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží a služby, telefon, e-mailová adresa.

 

Z jakých zdrojů společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

 

Jakým způsobem společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Komu společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o.

Společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. služby spočívající v dodávce zboží s případnou dopravou, montáží či záručním nebo pozáručním servisem.

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. Omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu gdpr@kuchyne-katalpa.cz.

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

 

Jak společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když společnosti Katalpa – výroba nábytku s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud společnost Katalpa – výroba nábytku s.r.o. neuspokojivě vyřeší vaše dotazy nebo námitky máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

V Praze dne 25.05.2018.